top of page

ניהול השקעות

 

אנו בחברה מתייחסים לצרכיו האישיים והייחודיים של כל לקוח ולקוח.

מדיניות ההשקעות נקבעת ע"י וועדת ההשקעות של החברה, הועדה מתכנסת מעת לעת במטרה לגבש מדיניות השקעה וקביעת דרכי פעולה.

ועדת ההשקעות בוחנת את התמורות בשווקי ההון בארץ ובעולם והשפעתן על תיק ההשקעות.

מנהלי ההשקעות מתבססים על ניתוחים כלכליים ומחקרים פנימיים של החברה, מקורות מידע חיצוניים והערכות מקרו מקומיות וגלובאליות.

מחקר החברה:

מחקר החברה מתמקד במציאת  אפיקי השקעה מועדפים ובבחירת מניות ואגרות חוב הנמצאות בתמחור חסר ואשר צפויות לייצר תשואה עודפת עבור לקוחותינו.

אנו נפגשים עם אנשי מפתח בחברות הנסחרות בבורסה לשם קבלת תמונה כוללת ומייצגת של מצב החברות והענף אליו הן משתייכות.

 

היתרונות בלביא את לביא:

תיק ההשקעות יתנהל בשקיפות מלאה ובגמישות אופטימלית תודות לניהול מספר מצומצם של לקוחות.  

לחברה יכולת להגיב במהירות למצבי שוק משתנים בהתאם לנדרש ולתת את מרב תשומת הלב לכל לקוח ולקוח.
 

bottom of page