top of page

אחריות תאגידית והשקעות הוגנות

לביא את לביא מקיים שיתוף פעולה מיוחד עם עו"ד ד"ר יובל קרניאל בנושא אחריות תאגידית והשקעות אימפקט. כבית השקעות ותיק, מנוסה ואמין, המחויב אך ורק לתשואות גבוהות ללקוח, ולמזעור סיכונים.

 

אנו פועלים תמיד למזער את הסיכונים הכרוכים בהשקעות בחברות המזיקות או פוגעות בחברה, בסביבה, בעובדים ובשאר מחזיקי העניין. פגיעה כזאת, מתגלגלת בטווח הארוך, לתביעות משפטיות, לקנסות של רגולציה, למשברים תקשורתיים ולפגיעה קשה במשקיעים.

 

ד"ר קרניאל משמש כיועץ פנימי, המסייע בתהליך האנליסטי, ומוסיף לתוכו מרכיבים של אתיקה, הגינות, אמינות, ואחריות, במטרה למקסם את התשואה לכל לקוח, בהתאם לרמת הסיכון הרצויה לו.

bottom of page